Simon Kerma

Simon Kerma je doktor geografskih znanosti in sociolog kulture. Poučuje kot docent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici v Portorožu, kjer je predstojnik Katedre za kulturni turizem. Je tudi eden od ustanoviteljev Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so geografija turizma, kulturni turizem, vinski in kulinarični turizem, trajnostni turizem, ekoturizem in razvoj turizma na podeželju. Je sourednik nekaj strokovnih in znanstvenih monografij ter avtor oz. soavtor številnih znanstvenih prispevkov in člankov, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih revijah/založbah (npr. Academica Turistica, Annales, Geoadria, Geografski vestnik, Region and regionalism, ZRC SAZU). Bil je tudi član organizacijskih odborov več domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc ter poletnih šol.