Predstavitev

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica že od leta 1995 izobražuje mlade kadre za področje turizma in povezanih dejavnosti. Skladno z Bolonjsko deklaracijo ponujamo programe na vseh treh stopnjah. Fakulteta je članica mednarodne univerzitetne mreže UNESCO Unitwin, ki združuje fakultete, ki proučujejo kulturni turizem.

Turistica je prva fakulteta v Sloveniji, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način. Znanja, ki jih razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene kadre za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih. Tako že več 25 let uresničujemo evropsko vizijo najsodobnejšega izobraževanja o turizmu. Znanja s področja ekonomije, ekologije in družboslovja uporabljamo za usmerjanje turizma v trajnostni razvoj. S tem prispevamo k družbi znanja, k inovativnim rešitvam v turizmu, sonaravnemu razvoju destinacij in sožitju kultur.

vitae quis orci

S ciljem dinamičnega sodelovanja fakultete z gospodarstvom in širšo skupnostjo na Turistici delujeta tudi:

Poleg študijskih dejavnosti na Turistici prirejamo druge prireditve, vključno z mednarodno konferenco Encuentros, okroglimi mizami FuTuristica in KulTuristica, program sodelovanja z gospodarstvom Poslovne viharnice ter fotografske razstave v Galeriji AvanTuristici. 

Poslanstvo UP FTŠ Turistice

– Izvajati mednarodno primerljivo multidisciplinarno izobraževanje in usposabljanje na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;

– Razvijati znanje kot javno dobro, omogočati ustrezne pogoje za znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in študentov ter prenašati znanje in inovacije v turistično gospodarstvo in širše družbeno okolje.

Vizija UP FTŠ Turistice UP FTŠ Turistice

UP FTŠ Turistica bo vodilna multidisciplinarna izobraževalna in raziskovalna institucija za področje turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v Sloveniji in v širši regiji, ki bo imela prepoznano visoko kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela, poudarjene vrednote univerzitetne odprtosti, odgovornosti in odličnosti, sodobne študijske programe, inovativne pristope in mednarodno mrežo partnerskih organizacij.

UP FTŠ Turistica bo v širši srednje- in jugovzhodni evropski regiji postala referenčna fakulteta za razvoj in posredovanje znanj za trajnostni in družbeno odgovorni turizem.