Razpis rednih volitev za dekana UP FTŠ Turistice

Razpis rednih volitev za dekana UP FTŠ Turistice

 
Senat UP FTŠ je na svoji 24. redni seji dne 29.11.2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FTŠ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dekana 

Za dekana članice UP je lahko izvoljen, kdor je na članici zaposlen kot visokošolski učitelj. 

Volilni upravičenci

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • ostali delavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

 

Kandidature - upravičeni predlagatelji in predlog kandidature

Predloge kandidatur lahko podajo katedre UP FTŠ in Študentski svet UP FTŠ.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • Predlog za kandidata za dekana UP FTŠ (obrazec 1),
 • Soglasje h kandidaturi (obrazec 2),
 • Program dela predlaganega kandidata.

 
Predlagatelj pošlje kandidaturo volilni komisiji, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, najkasneje do 28. 12. 2019 do 12. ure.

Naslov za pošiljanje kandidature:

Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije Turistica
Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FTŠ
Obala 11 a
6320 Portorož

S pripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«

Pomembnejši roki

 • Razpis volitev (dan, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila): petek, 29. november 2019
 • Rok za vložitev za vložitev kandidatur za dekana: sobota, 28. december 2019 do 12. ure
 • Javna predstavitev kandidatov: od ponedeljka, 27. januarja, do četrtka, 6. februarja 2020  
 • PREDČASNO GLASOVANJE: sreda, 4. marec 2020, od 9. do 16. ure
 • IZVEDBA VOLITEV (DAN GLASOVANJA): torek, 10. marec 2020
  Portorož od 9. do 16. ure
  Ljubljana in Maribor od 13. do 16. ure
 • Volilna komisija v roku 24 ur po opravljenih volitvah pošlje Senatu UP FTŠ poročilo o volitvah.
 • Ugotovitev in objava volilnih rezultatov ter morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog): do 13. marca 2020.

Volišče – izvedba volitev 

Volitve se izvedejo na naslednjih voliščih:

 • na sedežu UP FTŠ Turistice v Portorožu, Obala 11 a: za zaposlene in študente rednega in izrednega študija v Portorožu;
 • na dislocirani enoti v Ljubljani, Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6: za študente izrednega študija v Ljubljani;
 • na dislocirani enoti v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova ulica 7: za študente izrednega študija v Mariboru.


Predčasno glasovanje bo za vse volilne upravičence potekalo na sedežu UP FTŠ Turistice na naslovu Obala 11a, 6320 Portorož od 9. ure do 16. ure.

Na dan glasovanja, 10. 03. 2020 bo na volišču v Portorožu mogoče glasovati od 9. ure do 16. ure, na voliščih v Ljubljani in Mariboru pa bo glasovanje potekalo od 13. do 16. ure.

Lista kandidatov

Volilna komisija je na 2. redni seji dne 07. 01. 2020 sprejela spodnjo listo kandidatov za volitve dekana UP FTŠ.

Za dekanjo je predlagana ena kandidatka, doc. dr. Marijana Sikošek. Predlagatelj je Katedra za trajnostni razvoj destinacij.

 

Program dela kandidatke za dekanjo

 

JAVNA PREDSTAVITEV KANDIDATKE DOC. DR. MARIJANE SIKOŠEK

Kandidatka za dekanjo doc. dr. Marijana Sikošek, bo svoj program dela predstavila na seji Akademskega zbora UP FTŠ, ki bo potekala v petek, 31. januarja 2020, s pričetkom ob 11. uri v predavalnici št. 201 (UP FTŠ, Obala 11a, Portorož).

Sklep o spremembi sklepa o razpisu rednih volitev dekana UP FTŠ Turistice

Obveščam vas, da je Senat UP FTŠ na 26. redni seji dne 24. 01. 2020 sprejel Sklep o spremembi sklepa o razpisu rednih volitev dekana UP FTŠ Turistice.

Na dan rednih volitev, 10. 03. 2020, bo glasovanje na volišču v Portorožu potekalo od 9. ure do 16. ure, na voliščih v Ljubljani in Mariboru pa od 13. ure do 16. ure.

Rezultati volitev dekana UP FTŠ Turistice

Obveščamo vas, da je Volilna komisija zaključila svoje delo in v zaključnem poročilu ugotavlja, da je bila volilna udeležba po posameznih skupinah volivcev različna, in sicer: med visokošolskimi učitelji in raziskovalci 83-odstotna, med drugimi zaposlenimi 92-odstotna, med študenti pa 4-odstotna. Skupaj se je volitev udeležilo 79 volilnih upravičencev. Svoj glas je za kandidatko doc. dr. Marijano Sikošek oddalo 74 volilnih upravičencev. Ker je bila doc. dr. Marijana Sikošek edina kandidatka, je s tem dobila več kot 50% od skupaj 62 veljavnih točk in je zato zmagala na volitvah za dekana UP FTŠ. 

Ugotovitveni sklep o rezultatih volitev bo sprejel Senat UP FTŠ dne 13. 03. 2020 ter hkrati predlagal rektorju imenovanje doc. dr. Marijane Sikošek za dekanjo UP FTŠ za naslednje mandatno obdobje (01. 06. 2020 – 31. 05. 2024).

Novi dekanji iskreno čestitamo in ji želimo uspešno vodenje fakultete.