Raziskave

Raziskave

Računovodstvo
Poslovne finance
Računovodstvo za odločanje
Družbena odgovornost podjetij
Merjenje uspešnosti poslovanja
Prihodkovni management
Poslovno organizacijski vidiki v turizmu

Research

Accounting
Business finances
Accounting for decision making
Corporate Social Responsibility
Performance Measeerment
Revenue Management
Business and organisational aspects of tourism